مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه30کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی95-96

 

کارنامه رتبه30کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
30 37.1586 مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني   تهران  باپرداخت  شهريه اداره امور بيمارستانها
درصد درس دوم درصد درس اول
61.4856 اصول  و مباني  سازمان  و مديريت 63.75 كليات  بهداشت
درصد درس چهارم درصد درس سوم
-3.0906 مديريت  مالي  و اقتصاد بهداشت 36.516 سازمان  و مديريت  بهداشت  و درمان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 22.5624 زبان  عمومي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه و آزمونهای آزمایشی معین استفاده نموده است.