مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه36کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی95-96

 

کارنامه رتبه36کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
36 29.6514 مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني   اصفهان  باپرداخت  شهريه بهداشت عمومي
درصد درس دوم درصد درس اول
15.3816 مديريت  مالي  و اقتصاد بهداشت 40.3818 سازمان  و مديريت  بهداشت  و درمان
درصد درس چهارم درصد درس سوم
55.641 اصول  و مباني  سازمان  و مديريت 49.113 كليات  بهداشت
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 0 زبان  عمومي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.