مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه38کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی95-96

 

کارنامه رتبه38کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
38 51.867 مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني   ايران مديريت خدمات بهداشتي درماني _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
68.4726 مديريت  مالي  و اقتصاد بهداشت 63.75 سازمان  و مديريت  بهداشت  و درمان
درصد درس چهارم درصد درس سوم
77.2752 اصول  و مباني  سازمان  و مديريت 46.5936 كليات  بهداشت
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 15.6876 زبان  عمومي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.