مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه41کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی95-96

 

کارنامه رتبه41کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
41 34.0068 مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني   شهيدبهشتي  باپرداخت  شهريه اتاق عمل
درصد درس دوم درصد درس اول
33.5274 اصول  و مباني  سازمان  و مديريت 70.125 كليات  بهداشت
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 مديريت  مالي  و اقتصاد بهداشت 32.7318 سازمان  و مديريت  بهداشت  و درمان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 34.3332 زبان  عمومي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه و آزمونهای آزمایشی معین استفاده نموده است.