مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه45کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی95-96

 

کارنامه رتبه45کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
45 48.2664 مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني   شهيدبهشتي بهداشت عمومي
درصد درس دوم درصد درس اول
71.2572 مديريت  مالي  و اقتصاد بهداشت 63.75 سازمان  و مديريت  بهداشت  و درمان
درصد درس چهارم درصد درس سوم
37.0974 اصول  و مباني  سازمان  و مديريت 57.9258 كليات  بهداشت
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 12.75 زبان  عمومي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.