مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه48کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی95-96

 

کارنامه رتبه48کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
48 29.6208 مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني   ازاد واحد ساري هوشبري
درصد درس دوم درصد درس اول
29.3352 اصول  و مباني  سازمان  و مديريت 21.2466 كليات  بهداشت
درصد درس چهارم درصد درس سوم
9.282 مديريت  مالي  و اقتصاد بهداشت 54.1416 سازمان  و مديريت  بهداشت  و درمان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 24.5106 زبان  عمومي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.