مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه68کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی95-96

 

کارنامه رتبه68کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
68 45.4104 مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني   ايران بيهوشي
درصد درس دوم درصد درس اول
47.5014 اصول  و مباني  سازمان  و مديريت 46.7364 كليات  بهداشت
درصد درس چهارم درصد درس سوم
6.1914 مديريت  مالي  و اقتصاد بهداشت 45.3288 سازمان  و مديريت  بهداشت  و درمان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 68.646 زبان  عمومي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه معین استفاده نموده است.