مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه80کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی95-96

 

کارنامه رتبه80کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
80 31.5792 مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني   ازاد واحد علوم  تحقيقات  تهران پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
18.1662 اصول  و مباني  سازمان  و مديريت 21.2466 كليات  بهداشت
درصد درس چهارم درصد درس سوم
18.5436 مديريت  مالي  و اقتصاد بهداشت 35.2614 سازمان  و مديريت  بهداشت  و درمان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 56.8752 زبان  عمومي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.