مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه9کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی95-96

 

کارنامه رتبه9کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
9 36.8322 مديريت  خدمات  بهداشتي  درماني   اهواز باپرداخت  شهريه مديريت خدمات بهداشتي درماني (كارشناسي ارشد) _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
32.1402 مديريت  مالي  و اقتصاد بهداشت 21.2466 سازمان  و مديريت  بهداشت  و درمان
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 اصول  و مباني  سازمان  و مديريت 37.7808 كليات  بهداشت
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 75.5208 زبان  عمومي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.