مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه21 رتبه کارشناسی ارشدبهداشت حرفه ای95-96

 

کارنامه رتبه21 کارشناسی ارشدبهداشت حرفه ای95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
21 49.8984 مهندسي  بهداشت  حرفه اي   شيراز مهندسي بهداشت حرفه اي 
درصد درس دوم درصد درس اول
44.7168 بهداشت  حرفه  اي 62.0874 فيزيك
درصد درس چهارم درصد درس سوم
54.3966 ارگونومي 32.3442 شيمي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
72.9912 زبان  عمومي 42.84 رياضي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.