مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه23 رتبه کارشناسی ارشدبهداشت حرفه ای95-96

 

کارنامه رتبه23 کارشناسی ارشدبهداشت حرفه ای95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
23 46.4508 مهندسي  بهداشت  حرفه اي   زنجان مهندسي بهداشت حرفه اي 
درصد درس دوم درصد درس اول
68.4624 بهداشت  حرفه  اي 35.4756 فيزيك
درصد درس چهارم درصد درس سوم
54.3966 ارگونومي 29.8554 شيمي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
30.8856 زبان  عمومي 30.6 رياضي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.