مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه28 رتبه کارشناسی ارشدبهداشت حرفه ای95-96

 

کارنامه رتبه28 کارشناسی ارشدبهداشت حرفه ای95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
28 50.184 مهندسي  بهداشت  حرفه اي   ايران مهندسي بهداشت حرفه اي 
درصد درس دوم درصد درس اول
92.2182 بهداشت  حرفه  اي 8.8638 فيزيك
درصد درس چهارم درصد درس سوم
54.3966 ارگونومي 2.4888 شيمي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
61.761 زبان  عمومي 20.4 رياضي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.