انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه4 رتبه کارشناسی ارشدبهداشت حرفه ای95-96

 

کارنامه رتبه4 کارشناسی ارشدبهداشت حرفه ای95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
4 61.8018 مهندسي  بهداشت  حرفه اي   تهران مهندسي بهداشت حرفه اي 
درصد درس دوم درصد درس اول
65.6676 بهداشت  حرفه  اي 57.6708 فيزيك
درصد درس چهارم درصد درس سوم
74.7966 ارگونومي 64.6782 شيمي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
61.761 زبان  عمومي 46.92 رياضي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه معین استفاده نموده است.