مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه58 رتبه کارشناسی ارشدبهداشت حرفه ای95-96

 

کارنامه رتبه58 کارشناسی ارشدبهداشت حرفه ای95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
58 37.23 مهندسي  بهداشت  حرفه اي   زنجان مهندسي بهداشت حرفه اي 
درصد درس دوم درصد درس اول
75.4392 بهداشت  حرفه  اي -8.8638 فيزيك
درصد درس چهارم درصد درس سوم
74.7966 ارگونومي 17.4216 شيمي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
28.0704 زبان  عمومي -2.04 رياضي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.