مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه61 رتبه کارشناسی ارشدبهداشت حرفه ای95-96

 

کارنامه رتبه61 کارشناسی ارشدبهداشت حرفه ای95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
61 36.9138 مهندسي  بهداشت  حرفه اي   زنجان مهندسي بهداشت حرفه اي 
درصد درس دوم درصد درس اول
48.909 بهداشت  حرفه  اي 66.5244 فيزيك
درصد درس چهارم درصد درس سوم
27.1932 ارگونومي 7.4664 شيمي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
15.912 زبان  عمومي 32.6502 رياضي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.