مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه68 رتبه کارشناسی ارشدبهداشت حرفه ای95-96

 

کارنامه رتبه68 کارشناسی ارشدبهداشت حرفه ای95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
68 38.9946 مهندسي  بهداشت  حرفه اي   همدان مهندسي بهداشت حرفه اي 
درصد درس دوم درصد درس اول
36.3324 بهداشت  حرفه  اي 97.5834 فيزيك
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 ارگونومي 24.888 شيمي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
51.4692 زبان  عمومي 8.16 رياضي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.