مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارشناسی ارشد مامایی مشاوره100 رتبه 95-96

 

کارشناسی ارشد مامایی مشاوره100 رتبه 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
100 44.9004 مشاوره  در مامايي   زنجان  باپرداخت  شهريه مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
43.1562 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 50.9898 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس چهارم درصد درس سوم
58.8438 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي 56.2122 بهداشت  تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده
درصد درس ششم درصد درس پنجم
47.073 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 23.868 جنين  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 18.36 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.