مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارشناسی ارشد مامایی مشاوره102 رتبه 95-96

 

کارشناسی ارشد مامایی مشاوره102 رتبه 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
102 49.8984 مشاوره  در مامايي   بابل مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
35.3022 بهداشت  تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده 39.2292 جنين  شناسي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
49.0416 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 45.798 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
90.2292 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 23.868 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 31.62 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه معین استفاده نموده است.