انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارشناسی ارشد مامایی مشاوره100 رتبه 95-96

 

کارشناسی ارشد مامایی مشاوره103 رتبه 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
103 49.7454 مشاوره  در مامايي   يزد مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
60.8124 بهداشت  تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده 41.1876 جنين  شناسي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
54.927 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 58.2828 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
37.2708 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 23.868 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 30.6 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.