مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارشناسی ارشد مامایی مشاوره108 رتبه 95-96

 

کارشناسی ارشد مامایی مشاوره108 رتبه 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
108 44.4924 مشاوره  در مامايي   زنجان  باپرداخت  شهريه مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
47.073 بهداشت  تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده 0 جنين  شناسي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
49.0416 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 31.2324 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
62.7606 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 0 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 36.72 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.