انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 3 کارشناسی ارشد مامایی95-96

 

کارنامه رتبه 13 کارشناسی ارشدمشاوره مامایی 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
13 59.3334 مشاوره  در مامايي   مشهد مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
82.3854 بهداشت  تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده 27.4584 جنين  شناسي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
58.8438 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 66.6162 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
56.8752 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 23.868 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 28.56 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه معین استفاده نموده است.