مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 3 کارشناسی ارشد مامایی95-96

 

کارنامه رتبه 13 کارشناسی ارشدمشاوره مامایی 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
13 59.3334 مشاوره  در مامايي   مشهد مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
82.3854 بهداشت  تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده 27.4584 جنين  شناسي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
58.8438 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 66.6162 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
56.8752 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 23.868 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 28.56 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه معین استفاده نموده است.