مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 29 کارشناسی ارشدمشاوره درماماییی95-96ی 95-96

 

کارنامه رتبه 29 کارشناسی ارشدمشاوره درماماییی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
29 56.6406 مشاوره  در مامايي   مشهد مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
52.9584 بهداشت  تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده 39.2292 جنين  شناسي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
60.8124 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 68.697 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
88.2708 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 23.868 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 36.72 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.