مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 32 کارشناسی ارشدمشاوره درماماییی95-96

 

کارنامه رتبه 32 کارشناسی ارشدمشاوره مامایی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
32 56.4366 مشاوره  در مامايي   مشهد مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
60.8124 بهداشت  تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده 0 جنين  شناسي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
60.8124 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 58.2828 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
96.1146 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 0 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 3.06 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.