مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه35 کارشناسی ارشدمشاوره درماماییی95-96

 

کارنامه رتبه35 کارشناسی ارشدمشاوره درماماییی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
35 48.9396 مشاوره  در مامايي   اراك  باپرداخت  شهريه مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
70.6146 بهداشت  تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده 66.6978 جنين  شناسي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
43.1562 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 39.5454 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
41.1876 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 41.2386 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 22.44 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه و آزمونهای آزمایشی معین استفاده نموده است.