مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارشناسی ارشد مشاوره مامایی43 رتبه 95-96

 

کارشناسی ارشد مشاوره مامایی43 رتبه 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
43 48.6234 مشاوره  در مامايي   اراك  باپرداخت  شهريه مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
56.8752 بهداشت  تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده 47.073 جنين  شناسي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
39.2292 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 37.4748 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
78.4584 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 28.2234 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 29.5902 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.