انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارشناسی ارشد مامایی مشاوره55 رتب

 

کارشناسی ارشد مامایی مشاوره55 رتبه 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
55 53.6418 مشاوره  در مامايي   يزد مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
56.8752 بهداشت  تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده 0 جنين  شناسي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
45.1146 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 47.8788 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
76.5 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 0 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 48.96 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.