انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 7 کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی95-96

 

کارنامه رتبه 7 کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
7 65.4942 مشاوره  در مامايي   ايران مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
78.4584 بهداشت  تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده 17.6562 جنين  شناسي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
74.5314 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 58.2828 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
76.5 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 13.0254 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 38.7702 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه و آزمونهای آزمایشی معین استفاده نموده است.