مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارشناسی ارشد مامایی مشاوره70 رتبه 95-96

 

کارشناسی ارشد مامایی مشاوره70 رتبه 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
70 51.408 مشاوره  در مامايي   اراك مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
50.9898 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 74.5314 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس چهارم درصد درس سوم
52.9584 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي 39.5454 بهداشت  تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده
درصد درس ششم درصد درس پنجم
60.8124 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 56.4264 جنين  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 25.5 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه معین استفاده نموده است.