مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه77 کارشناسی ارشدمشاوره در مامایی95-96

 

کارنامه رتبه77 کارشناسی ارشدمشاوره در مامایی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
77 45.849 مشاوره  در مامايي   مازندران  باپرداخت  شهريه مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
80.4168 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 49.0416 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي 35.3838 بهداشت  تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده
درصد درس ششم درصد درس پنجم
58.8438 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 19.533 جنين  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 9.18 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.