مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارشناسی ارشد مامایی مشاوره80 رتبه 95-96

 

کارشناسی ارشد مامایی مشاوره80 رتبه 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
80 46.716 مشاوره  در مامايي   قزوين  باپرداخت  شهريه مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
68.646 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 54.927 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس چهارم درصد درس سوم
41.1876 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي 58.2828 بهداشت  تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده
درصد درس ششم درصد درس پنجم
25.5 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 32.5584 جنين  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 16.32 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.