مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 83 کارشناسی ارشدمشاوره درماماییی95-96

 

کارنامه رتبه 83 کارشناسی ارشد مشاوره مامایی 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
83 50.949 مشاوره  در مامايي   مازندران مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
49.0416 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 39.2292 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي 74.9496 بهداشت  تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده
درصد درس ششم درصد درس پنجم
84.3438 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 0 جنين  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 1.02 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.