مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارشناسی ارشد مامایی مشاوره90 رتبه 95-96

 

کارشناسی ارشد مامایی مشاوره90 رتبه 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
90 45.2778 مشاوره  در مامايي   اراك  باپرداخت  شهريه مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
92.1876 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 33.3438 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس چهارم درصد درس سوم
60.8124 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي 56.2122 بهداشت  تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده
درصد درس ششم درصد درس پنجم
45.1146 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 43.401 جنين  شناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه معین استفاده نموده است.