مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارشناسی ارشد مامایی مشاوره98 رتبه 95-96

 

کارشناسی ارشد مامایی مشاوره98 رتبه 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
98 45.1044 مشاوره  در مامايي   اراك  باپرداخت  شهريه مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
64.7292 بهداشت  تغذيه  مادر و كودك  و تنظيم  خانواده 15.6876 جنين  شناسي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
56.8752 روانپزشكي  درمامايي  واختلالات  جنسي 56.2122 بارداري  و زايمان  و بيماريهاي  زنان
درصد درس ششم درصد درس پنجم
37.2708 نوزادان  و مراقبتهاي  مربوطه 13.0254 بيماريهاي  داخلي  و جراحي  مربوط به  مامائي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 -1.02 زبان  عمومي
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.