مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 46 کارشناسی ارشد تغذیه 95-96

 

کارنامه رتبه46 کارشناسی ارشد تغذیه 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
46 59.2518 علوم  تغذيه   اهواز باپرداخت  شهريه مهندسي كشاورزي _ گرايش علوم و صنايع غذائي
درصد درس دوم درصد درس اول
73.5726 تغذيه 48.9906 فيزيولوژي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
79.2336 زبان  عمومي 45.4716 بيوشيمي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 0
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.