مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 56 کارشناسی ارشد تغذیه 95-96

 

کارنامه رتبه56 کارشناسی ارشد تغذیه 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
56 59.9964 علوم  تغذيه   اصفهان  باپرداخت  شهريه صنايع غذايي _ مهندسي
درصد درس دوم درصد درس اول
56.8548 بيوشيمي 65.8614 تغذيه
درصد درس چهارم درصد درس سوم
61.0164 زبان  عمومي 50.388 فيزيولوژي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 0
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه معین استفاده نموده است.