مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 58 کارشناسی ارشد تغذیه 95-96

 

کارنامه رتبه58 کارشناسی ارشد تغذیه 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
58 61.8732 علوم  تغذيه   ازاد واحد علوم  تحقيقات  تهران اتاق عمل
درصد درس دوم درصد درس اول
65.2086 بيوشيمي 68.2584 تغذيه
درصد درس چهارم درصد درس سوم
43.7172 زبان  عمومي 63.903 فيزيولوژي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 0
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.