مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 73 کارشناسی ارشد تغذیه 95-96

 

کارنامه رتبه73 کارشناسی ارشد تغذیه 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
73 58.1706 علوم  تغذيه   اصفهان  باپرداخت  شهريه اتاق عمل
درصد درس دوم درصد درس اول
70.2372 تغذيه 52.2036 فيزيولوژي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
43.7172 زبان  عمومي 72.5118 بيوشيمي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 0
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.