مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 82 کارشناسی ارشد تغذیه 95-96

 

کارنامه رتبه82 کارشناسی ارشد تغذیه 95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
82 59.7516 علوم  تغذيه   ازاد واحد علوم  تحقيقات  تهران مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي _ تبديل مواد غذايي
درصد درس دوم درصد درس اول
75.2454 بيوشيمي 48.1848 تغذيه
درصد درس چهارم درصد درس سوم
54.6414 زبان  عمومي 72.5118 فيزيولوژي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 0
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.