مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 78 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه95-96

 

کارنامه رتبه 78 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
78 61.9956 پرستاري  مراقبت  هاي  ويژه   كردستان پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
71.8998 پرستاري  كودكان 97.5018 پرستاري  داخلي  و جراحي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
55.641 بهداشت  جامعه 59.0478 روان  پرستاري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
-6.0996 زبان  عمومي 58.497 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.