انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 117 کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی95-96

 

کارنامه رتبه 117 کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
117 72.267 پرستاري  داخلي  - جراحي   تهران پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
68.5644 بهداشت  مادران  و نوزادان 88.5054 بهداشت  جامعه
درصد درس چهارم درصد درس سوم
61.2 پرستاري  كودكان 59.0478 پرستاري  داخلي  و جراحي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
57.5382 زبان  عمومي 82.4976 روان  پرستاري
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای آموزشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.