مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 13 کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی95-96

 

کارنامه رتبه 13 کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
13 80.8248 پرستاري  داخلي  - جراحي   تبريز پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
70.2372 بهداشت  مادران  و نوزادان 88.5054 بهداشت  جامعه
درصد درس چهارم درصد درس سوم
61.2 پرستاري  كودكان 85.8942 پرستاري  داخلي  و جراحي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
78.4584 زبان  عمومي 93.0036 روان  پرستاري
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.