مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 169 کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی95-96

 

کارنامه رتبه 169 کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
169 67.3098 پرستاري  داخلي  - جراحي   شيراز پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
70.2372 بهداشت  مادران  و نوزادان 64.4946 بهداشت  جامعه
درصد درس چهارم درصد درس سوم
64.9128 پرستاري  كودكان 64.4232 پرستاري  داخلي  و جراحي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
70.6146 زبان  عمومي 72.0018 روان  پرستاري
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.