انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 39 کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی95-96

 

کارنامه رتبه 39 کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
39 76.9386 پرستاري  داخلي  - جراحي   تهران پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
78.6012 بهداشت  مادران  و نوزادان 100.4904 بهداشت  جامعه
درصد درس چهارم درصد درس سوم
50.0718 پرستاري  كودكان 62.6382 پرستاري  داخلي  و جراحي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
69.7476 زبان  عمومي 76.5 روان  پرستاري
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.