انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 923 کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی95-96

 

کارنامه رتبه 923 کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
923 54.2334 پرستاري  داخلي  - جراحي   كرمان پرستاري _ 
درصد درس دوم درصد درس اول
75.2454 پرستاري  كودكان 83.997 پرستاري  داخلي  و جراحي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
31.5384 بهداشت  جامعه 33.9966 روان  پرستاري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
-2.6112 زبان  عمومي 73.491 بهداشت  مادران  و نوزادان
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.