مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 19 کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی95-96

 

کارنامه رتبه19 کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
19 84.0276 ژنتيك  انساني   شهيدبهشتي زيست شناسي سلولي مولكولي _ ژنتيك
درصد درس دوم درصد درس اول
80.4474 زيست  سلولي  - مولكولي 49.4088 بيوشيمي  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 شيمي  الي  و عمومي 90.474 ژنتيك
درصد درس ششم درصد درس پنجم
88.8114 زبان  عمومي 0 ميكروبشناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه معین استفاده نموده است.