مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 51 کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی95-96

 

کارنامه رتبه 51 کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
51 71.808 ژنتيك  انساني   تبريز مامائي
درصد درس دوم درصد درس اول
77.571 زيست  سلولي  - مولكولي 68.5338 بيوشيمي  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 شيمي  الي  و عمومي 75.6738 ژنتيك
درصد درس ششم درصد درس پنجم
58.0278 زبان  عمومي 0 ميكروبشناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.