مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 57 کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی95-96

 

کارنامه رتبه 57 کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
57 68.0748 ژنتيك  انساني   اهواز زيست شناسي _ ژنتيك
درصد درس دوم درصد درس اول
54.5904 زيست  سلولي  - مولكولي 54.1824 بيوشيمي  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 شيمي  الي  و عمومي 80.6106 ژنتيك
درصد درس ششم درصد درس پنجم
57.1608 زبان  عمومي 0 ميكروبشناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.