مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 60کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی95-96

 

کارنامه رتبه 60 کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
60 73.7256 ژنتيك  انساني   شيراز زيست شناسي  _ علوم جانوري
درصد درس دوم درصد درس اول
77.571 زيست  سلولي  - مولكولي 31.8852 بيوشيمي  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
8.9454 شيمي  الي  و عمومي 77.3262 ژنتيك
درصد درس ششم درصد درس پنجم
81.7734 زبان  عمومي -4.641 ميكروبشناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.