مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 101کارشناسی ارشد زیست فن آوری پزشکی95-96

 

کارنامه رتبه101کارشناسی ارشد زیست فن آوری پزشکی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
101 58.293 زيست  فن  اوري  پزشكي   يزد زيست شناسي  _ علوم گياهي
درصد درس دوم درصد درس اول
81.8856 ميكروبشناسي 0 شيمي  الي  و عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
46.2264 زيست  سلولي  - مولكولي 4.641 بيوشيمي  عمومي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
43.9722 زبان  عمومي 0 ژنتيك
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.