مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 120کارشناسی ارشد زیست فن آوری پزشکی95-96

 

کارنامه رتبه120کارشناسی ارشد زیست فن آوری پزشکی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
120 57.2526 زيست  فن  اوري  پزشكي   زنجان علوم آزمايشگاهي _دامپزشكي
درصد درس دوم درصد درس اول
64.6476 ميكروبشناسي 0 شيمي  الي  و عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
41.4426 زيست  سلولي  - مولكولي 27.8154 بيوشيمي  عمومي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
65.0658 زبان  عمومي 0 ژنتيك
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه معین استفاده نموده است.